الأعمال الفنية المعدنية

تعزيز الإبداع الفائق يعكس أقصى عظمة - هذا هو ما يتعلق به فننا المعدني. باستخدام حبنا للفن الأصلي وبعض السحر التقني، نأخذ هذه التجربة الرائعة بطبيعتها إلى مستوى جديد تمامًا يجب عليك تجربته بنفسك.

الأعمال الفنية المعدنية

تعزيز الإبداع الفائق يعكس أقصى عظمة - هذا هو ما يتعلق به فننا المعدني. باستخدام حبنا للفن الأصلي وبعض السحر التقني، نأخذ هذه التجربة الرائعة بطبيعتها إلى مستوى جديد تمامًا يجب عليك تجربته بنفسك.

تصميم_فني_td21

منقي

     

    Placeholder Image

    Dall’obiettivo alla tela. TD’21. è una visual artist contemporanea ha iniziato il suo percorso creativo come fotografa e spesso la macchina fotografica è ancora la sua fonte di ispirazione. Autodidatta, ha affinato le sue capacità attraverso la sperimentazione sviluppando uno stile unico, riconoscibile e altamente emotivo. Humour e satira sono gli strumenti con cui commenta la cultura in maniera irriverente e inaspettata, prendendo immagini note e trasportandole in contesti inusuali per sfidare le nostre concezioni su ciò che è normale e universalmente accettato. La sua cifra stilistica si contraddistingue per l’uso di colori brillanti, spesso in contrasto con immagini in bianco e nero e questa combinazione rende i suoi lavori visivamente impattanti ed emotivamente dirompenti. Dalle sue opere si evince il profondo interesse che TD’21 nutre per la commistione di arte, cultura e società.

    لم تجد ما يعجبك؟

    حاول إنشاء واحدة باستخدام صورتك الخاصة